Xosh murosa ham qldiik deylik,nimadan boshlaymiz,dadil bir rejangiz bormi?davay usha kuni hammamiz kuchaga chiqamiz deb uzbekiston butun aholisini kuchaga olib chiqara olasiz-mi?chiqara ololmaysiz hayotda?ammo Karimov bitta buyruqcha bersa hamma aholini bir soatni ichida kuchaga chiqara oladi,chunki SNB,Militsiya Armiya hammasi qaltiraydi Karimovni buyrug'idan,keyin siz qanday murosa partiyangiz bilan ularni murosaga solasiz,hazilashmayapsizlarmi ish qilib???Nazirov


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2015-10-13 (火) 03:25:29 (1524d)